21/07/21

הנחיות ות"ת לתנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות המתוקצבים ע"י ות"ת

ביום 21.7.21 דנה וות"ת בקובץ הנחיות ות"ת לתנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות המתוקצבים ע"י ות"ת והחליטה לאשר את מסמך 4914 נספח א' "תנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות המתוקצבים ע"י ות"ת" מיולי  2021 המצ"ב כחלק מההחלטה.

קובץ ההנחיות ייכנס לתוקף לאחר ובכפוף לקבלת אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.

קובץ הנחיות ות"ת יולי 2021