21/11/06

הנחיות להגשת בקשה במסגרת המתווה של המועצה להשכלה גבוהה לביצוע ניסוי למתן "אוטונומיה" למוסדות להשכלה גבוהה ‏- החלטת מועצה מישיבתה מיום 21.11.06

 

א. המועצה להשכלה גבוהה נדרשה לסוגיה של מתן "אוטונומיה" למוסדות להשכלה גבוהה בפתיחת תכניות לימודים חדשות בעקבות הקמת המערכת להערכת איכות והפעלתה החל משנה"ל תשס"ה ולאור רצונה של המל"ג לעודד את הדינמיות של המוסדות להשכלה גבוהה בפיתוח אקדמי רב שנתי.

ב. המועצה להשכלה גבוהה החליטה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 21.11.2006 על "מתווה" לביצוע ניסוי לתקופה של 3 שנים, למתן אוטונומיה לאוניברסיטאות לפתיחת תכניות לימודים לתואר שני (עם תזה ובלי תיזה) שאושרו ע"י ות"ת-מל"ג במסגרת התוכנית הרב שנתית. יודגש כי מסמך זה עוסק רק בתקופת הניסוי, לאחריו תחזור המועצה להשכלה גבוהה לדון בנושא ותגבש מתווה מעודכן.

ג.   מטרת הניסוי היא לבדוק באיזו מידה יכולה המל"ג להעצים את המוסדות להשכלה גבוהה, העומדים בקריטריוני הסף הנדרשים, בפיתוח תכניות לימודים חדשות לתואר שני, וזאת תוך התערבות מינימלית מצידה. באופן כללי, המל"ג תראה הצלחה בתהליך אם בסופו יתברר כי תכניות הלימודים החדשות לתואר שני שנפתחו במסגרת "הרחבת האוטונומיה" עומדות בכל הדרישות של המל"ג מתוכניות לתואר שני והינן באיכות אקדמית גבוהה.

ד.  להלן הנחיות להגשת בקשה במסגרת המתווה של המועצה להשכלה גבוהה לביצוע ניסוי למתן אוטונומיה"

למוסדות להשכלה גבוהה.

מוסד המבקש להשתתף בניסוי למתן "אוטונומיה" מהמל"ג יגיש בקשה בה ייכללו המסמכים והנתונים

הבאים:

 1. שם המוסד להשכלה גבוהה ואישורהצהרה כי המוסד קיבל מהמל"ג הכרה קבועה (כולל מועד קבלת ההכרה הקבועה) כמוסד להשכלה גבוהה מוכר.
 2. אישורהצהרה כי המוסד מצוי במעמד זה לפחות 10 שנים.
 3. רשימת תכניות הלימודים לתואר ראשון שהמוסד קיבל לגביהן הסמכה קבועה מהמל"ג, לרבות מועד קבלת ההסמכה הקבועה.
 4. רשימת תכניות הלימודים לתואר שני שהמוסד קיבל לגביהן הסמכה קבועה מהמל"ג, לרבות מועד קבלת ההסמכה הקבועה.
 5. פירוט התהליך (+תרשים הזרימה) הקיים במוסד לאישור תכניות לימודים אקדמיות חדשות לתואר ראשון ולתואר שני.
 6. פירוט המערכת העצמית של המוסד להערכת איכות הלימודים האקדמיים שהוא מקיים ולהבטחתה. במסגרת זו, יש להתייחס לשאלות הבאות:
  6.1 האם יש למוסד תכנית לביצוע הערכה סדורה של היחידות האקדמיות כחלק  אינטגראלי של פעילותו? אם כן, נבקש לקבלה וכן לקבל מידע על היחידות האקדמיות שעברו הערכה בשנים האחרונות.
  6.2 האם ראש המוסד מינה אדם בכיר מטעמו שיהיה אחראי על נושא הערכת האיכות במוסד? נא לפרט.
  6.3 האם יש למוסד מנגנון פורמלי לביצוע הערכה? אם כן, נבקש לדעת:
  6.3.1  מהם שלבי תהליך ההערכה?
  6.3.2  מה כולל תהליך ההערכה? (הערכה עצמית, הנחיות לביצוע ההערכה, ועדות     פנימיות/חיצוניות, מומחים, וכו').
  6.3.3 למי מוגשות מסקנות והמלצות ההערכה? מיהו הגורם האחראי למעקב אחר מימושן?
  6.4 אם אין עדיין במוסד תכנית לביצוע הערכה עצמית, נבקש לדעת האם יש בכוונתו לגבש תכנית להערכה עצמית ולפתח את הכלים הנדרשים לביצועה.
 7. הצהרה כי המבנה הארגוני של המוסד וניהולו האקדמי עומד בהנחיות/ החלטות מל"ג/ ות"ת לעניין זה.
 8. הצהרה כי המוסד מקיים את כללי ות"ת ומל"ג ואת החלטותיהן במלואם.
 9. הצהרה ממוסד מתוקצב כי הוא אינו חורג מהמסגרת התקציבית והתכנונית הרב שנתית שלו שאושרה ע"י ות"ת (כולל המועד בו אושרה), לרבות מספרי הסטודנטים.
 10. העתק חוות הדעת האקדמיות שהגישו שני המומחים שבדקו את התוכניות החדשות לתואר שני שהמוסד מבקש לפתוח ופירוט מעמדם האקדמי.

ה. מוסדות שתחליט המועצה להעניק להם "אוטונומיה" כאמור בסעיף ב' לעיל, יהיו רשאים לפתוח, במהלך תקופת הניסוי, תכניות לימודים לתואר שני (עם תזה או בלי תזה) ולהעניק את התואר האקדמי לבוגריהן, מבלי לקבל הסמכה להענקת תואר מוכר ספציפי כמקובל היום ובלבד שהתכניות אושרו למוסד במסגרת התכנית הרב שנתית שלו. המוסד יקפיד שבכל תכנית ילמדו לפחות 25% מהסטודנטים במסלול עם תיזה.
פתיחת תוכניות לימודים בתחומים הטעונים תכנון לאומי כגון: רפואה ורפואת שיניים, וטרינריה, רוקחות, סיעוד, הנדסה, ארכיטקטורה- מחייבת אישור מפורש של ות"תמל"ג. המועצה תהא רשאית לשנות תחומים אלה מעת על פי שיקול דעתה.

ו. המוסד ידווח לות"תמל"ג בתום כל שנת לימודים אקדמית אלו תוכניות נפתחו, כמה סטודנטים נקלטו בכל אחת מהן וכיצד עמד המוסד בקריטריונים הנדרשים במסגרת תהליך מתן האוטונומיה.

ז.  ועדה מיוחדת של מל"ג תפעל בתקופת הניסוי כדי ללוות מקרוב את התהליך ולעמוד על ביצועו הלכה למעשה. הוועדה המלווה תבקש לקבל מדי שנה, בתקופת הניסוי, דו"ח ביצוע מהמוסדות להשכלה גבוהה המשתתפים בניסוי. בתום תקופת הניסוי, תגיש הוועדה המלווה דו"ח למל"ג ובו המלצותיה באשר להמשך יישום תהליך מתן האוטונומיה.

ח. המל"ג רשאית, אם מצאה עילות מוצדקות לעשות כן, לשנות, להוסיף, להתנות או אף לבטל את התהליך בתקופת הניסוי או בסיומו, בין אם לגבי מוסד להשכלה גבוהה ספציפי, ובין בכלל.

ט. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק מוסדות שיפנו למל"ג בבקשה מפורטת לקבל אישור להשתתף בניסוי, על פי הנחיות אלו, ובקשתם תאושר ע"י המל"ג, יוכלו לפעול בהתאם לסעיף ה' לעיל.