09/06/15

הנעה וקידום התהליך לשיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה  לאשר רשימת מאפיינים (קריטריונים) הנוגעים לתהליכי הערכה ושיפור איכות ההוראה, אשר יישלחו לכלל המוסדות להשכלה גבוהה.  המוסדות יתבקשו לדווח במפורט על פעולותיהם לשיפור איכות ההוראה, תוך התייחסות לכל אחד ואחד מהמאפיינים המופיעים ברשימה.

המידע שיתקבל, יפורסם לציבור הרחב ויוכל לשמש את המל"ג והות"ת בין היתר לשיקולים של תקצוב, תכנון, הכרה, אוטונומיה ותהליכי רגולציה נוספים במוסדות להשכלה גבוהה.

להלן שאלון המתייחס לרשימת הקריטריונים המהווים בסיס הכרחי לקיום מנגנוני הערכה ושיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה. השאלון יופץ (כשאלון מקוון) לכל המוסדות, אשר יתבקשו לדווח במפורט לגבי קיומם ויישומם של כל אחד מהקריטריונים המופיעים בו (רשימת המאפיינים המצ"ב מהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו).

  1. האם קיים במוסד גוף מרכזי המופקד על איכות ההוראה, למשל מרכז לקידום איכות ההוראה?

תשובה:  כן/ לא

במידה והתשובה חיובית, נדרש לפרט מהו הגוף, מה הגדרת ייעודו ותפקידיו, מהם המשאבים העומדים לרשותו ואיזה פעילויות הוא מציע  לשיפור איכות ההוראה (נא לפרט את המשאבים השונים באופן יחסי למוסד כולו).

  1. האם קיימות במוסד הכשרות בתחום ההוראה לסגל אקדמי חדש, כולל סגל זוטר ועוזרי הוראה?

תשובה:  כן/לא

במידה והתשובה חיובית, יש לפרט ולהתייחס גם לתכנים, היקף ההכשרה והיקף המשתתפים.

  1. האם קיימת במוסד הוקרה מיוחדת לגבי סגל אקדמי מצטיין? (לדוגמא: קרדיט, פרסים, פרסום, וכו')

תשובה:  כן/לא

במידה והתשובה חיובית, יש לפרט מהם הקריטריונים למורים מצטיינים ומה הפעילות המתקיימת לעידודם.

  1. האם המוסד מקיים פעולות לגבי מורים חלשים? (לדוגמא: הדרכה, סיוע, ליווי, סדנאות וכו').

תשובה:  כן/לא

במידה והתשובה חיובית,  יש לפרט לגבי היקף, סוג הפעילות ודרך הטיפול במצבים אלה.

  1. האם מתקיים במוסד סקר אנונימי להערכת איכות ההוראה?

תשובה:  כן/ לא

במידה והתשובה חיובית, יש לפרט באיזו תדירות מתקיים?  האם בכל הקורסים לסוגיהם השונים? וכו'.

(הערה: קריטריון זה מתייחס לכל חברי הסגל, כולל מורים מן החוץ ועוזרי הוראה)

  1. האם תוצאות הסקר הנ"ל, לצד משוב אישי שנתנו הסטודנטים, מועברים לכל אחד מן המרצים במוסד?

תשובה:  כן/ לא

במידה והתשובה חיובית, אנא פרטו באיזה אופן והיקף מועברים הממצאים .

  1. האם תוצאות הסקר להערכת איכות ההוראה פתוחות לכל חברי הקהילה –לסטודנטים, לכלל המרצים וכו'?

תשובה:  כן /לא

אנא נמקו את תשובתכם

  1. האם מתקיימים מנגנונים של פרסום והפצה של מערכת סילבוסים מפורטת ותוצרי למידה לכל הקורסים? (לדוגמא: חובות הסטודנט, מטרות הקורס, הערכה וכו').

תשובה:  כן/לא

במידה והתשובה חיובית, יש לפרט ולהתייחס גם למנגנוני מעקב אחרי העמידה בסילבוסים במלואם

  1. האם קיימת תמיכה טכנולוגית בסגל והטמעת חידושים? (מאגרי מידע נגישים, הקלטת שיעורים, אתרים לקורסים השונים, שימוש במצגות ותשתיות למצגות וכו').

תשובה:  כן/לא

במידה והתשובה חיובית, יש לפרט.

  1. האם קיימת מערכת לקבלת תלונות סטודנטים בתחום ההוראה והטיפול בהן.

תשובה:  כן/לא

במידה והתשובה חיובית, יש לפרט.

רשימת המאפיינים שפורטו לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד מהחלטת המל"ג.