10/06/15

הנעה וקידום התהליך לשיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום 10.6.15 דנה ות"ת בתהליך להערכה ושיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה והחליטה להמליץ למל"ג כדלקמן:

 

בהמשך להחלטתה מיום 25.2.15 בנושא איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה, ממליצה ות"ת למל"ג לאשר את רשימת המאפיינים (קריטריונים) הנוגעים לתהליכי הערכה ושיפור איכות ההוראה, אשר יישלחו לכלל המוסדות להשכלה גבוהה.  המוסדות יתבקשו לדווח במפורט על פעולותיהם לשיפור איכות ההוראה, תוך התייחסות לכל אחד ואחד מהמאפיינים המופיעים ברשימה. המידע שיתקבל, יפורסם לציבור הרחב ויוכל לשמש את המל"ג והות"ת בין היתר לשיקולים של תקצוב,   תכנון, הכרה, אוטונומיה ותהליכי רגולציה נוספים במוסדות להשכלה גבוהה.

 

להלן רשימת המאפיינים:

1.האם קיים במוסד גוף מרכזי המופקד על איכות ההוראה, למשל מרכז לקידום איכות ההוראה?

תשובה:  כן/ לא

אם התשובה חיובית, יש לפרט מהו הגוף, מה הגדרת ייעודו ותפקידיו, מהם המשאבים העומדים לרשותו ואילו פעילויות הוא מציע  לשיפור איכות ההוראה (נא לפרט את המשאבים השונים באופן יחסי למוסד כולו).

2 .האם קיימות במוסד הכשרות בתחום ההוראה לסגל אקדמי חדש, כולל סגל זוטר ועוזרי הוראה?

תשובה:  כן/לא

אם התשובה חיובית, יש לפרט ולהתייחס גם לתכנים, היקף ההכשרה והיקף המשתתפים.

3. האם מתקיים במוסד סקר אנונימי להערכת איכות ההוראה?

תשובה:  כן/ לא

אם התשובה חיובית, יש לפרט באיזו תדירות מתקיים?  האם בכל הקורסים לסוגיהם השונים? וכו'.

(הערה: קריטריון זה מתייחס לכל חברי הסגל, כולל מורים מן החוץ ועוזרי הוראה).

4. האם תוצאות הסקר הנ"ל, לצד משוב אישי שנתנו הסטודנטים, מועברים לכל אחד מן המרצים במוסד?

תשובה:  כן/ לא

אם התשובה חיובית, אנא פרטו באיזה אופן והיקף מועברים הממצאים.

5. האם תוצאות הסקר להערכת איכות ההוראה פתוחות לכל חברי הקהילה –לסטודנטים, לכלל המרצים וכו'?

תשובה:  כן /לא

אנא נמקו את תשובתכם.

6. האם קיימת במוסד הוקרה מיוחדת לגבי סגל אקדמי מצטיין? (לדוגמא: קרדיט, פרסים, פרסום, וכו')

תשובה:  כן/לא

אם התשובה חיובית, יש לפרט מהם הקריטריונים למורים מצטיינים ומה הפעילות המתקיימת לעידודם.

7. האם המוסד מקיים פעולות לגבי מורים חלשים? (לדוגמא: הדרכה, סיוע, ליווי, סדנאות וכו').

תשובה:  כן/לא

אם התשובה חיובית,  יש לפרט לגבי היקף, סוג הפעילות ודרך הטיפול במצבים אלה.

8. האם מתקיימים מנגנונים של פרסום והפצה של מערכת סילבוסים מפורטת ותוצרי למידה לכל הקורסים? (לדוגמא: חובות הסטודנט, מטרות הקורס, הערכה וכו').

תשובה:  כן/לא

אם התשובה חיובית, יש לפרט ולהתייחס גם למנגנוני מעקב אחרי העמידה בסילבוסים במלואם.

9. האם קיימת תמיכה טכנולוגית בסגל והטמעת חידושים? (מאגרי מידע נגישים, הקלטת שיעורים, אתרים לקורסים השונים, שימוש במצגות ותשתיות למצגות וכו').

תשובה:  כן/לא

אם התשובה חיובית, יש לפרט.

10. האם קיימת מערכת לקבלת תלונות סטודנטים בתחום ההוראה והטיפול בהן.

תשובה:  כן/לא

אם התשובה חיובית, יש לפרט.