07/11/17

הסבה ו/או תרגום של תוכניות לימודים מעברית לשפה האנגלית בתואר ראשון חד-חוגי בכלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת מל"ג מיום 10.9.2013 בנושא נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) דנה המועצה להשכלה הגבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה  מיום 12.9.2017 בנושא הסבת ו/או תרגום תוכניות לימודים מעברית לשפה האנגלית בתואר ראשון חד-חוגי בכלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת מל"ג מיום 10.9.2013 בנושא נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה, והיא החליטה כלהלן:

המועצה השתכנעה כי אוניברסיטת בר-אילן פתחה את תוכנית הלימודים בתואר ראשון חד-חוגי בכלכלה ומינהל עסקים בשפה האנגלית בתום לב. כמו כן, המוסד הגיש בקשה רשמית למל"ג לאישור תרגום/הסבת התוכנית.

לאור האמור, והואיל והמוסד לא עלה לדיון בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בשלוש השנים האחרונות, המועצה נמנעת בעת הזאת מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, המועצה רושמת לפניה הפרה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד.