07/03/17

הסבת ו/או תרגום של תוכניות לימודים מעברית לשפה הערבית בתואר ראשון בחינוך וחברה ובתואר שני במינהל עסקים בקריה האקדמית אונו ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת מל"ג מיום 10.9.2013 בנושא נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 14.2.2017 בנוגע לחריגה של הקריה האקדמית אונו מהחלטת המל"ג מיום 10.9.2013 בנושא נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה. הוועדה דנה בנושא בישיבתה ביום 26.1.2017 ושמעה את המוסד אשר ביקש להופיע בפניה. לאחר קבלת מסמכים נוספים מהמוסד, הוועדה קיימה דיון נוסף בנושא ביום 14.2.2017 כדי להשלים את הדיון ולגבש המלצתה למל"ג, זאת תוך בחינת המידע הנוסף ששלח המוסד לבקשת ועדת המשנה.

לאחר בחינת מכלול החומרים שהוגשו, החליטה המל"ג כדלקמן:

  1. לראות בחומרה את הפעלת תוכניות הלימודים לתואר ראשון בחינוך וחברה ולתואר שני במינהל עסקים בשפה הערבית, ללא קבלת אישור המל"ג.
  2. המוסד יוכל לרשום סטודנטים חדשים ולפתוח מחזורי לימוד חדשים, לתוכניות בשפה זרה, רק לאחר ובכפוף לאישור מראש ע"י המל"ג.
  3. נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה לא תידונה בקשות לתוכניות חדשות של המוסד במל"ג ובוועדות המל"ג, עד סוף שנת הלימודים תשע"ז.