04/04/17

הסבת ו/או תרגום של תוכניות לימודים מעברית לשפה הערבית בתואר ראשון בחינוך ובתואר שני במינהל עסקים בקריה האקדמית אונו ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת מל"ג מיום 10.9.2013 בנושא נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנוגע להסבת ו/או תרגום של תוכניות לימודים מעברית לשפה הערבית בתואר ראשון בחינוך וחברה ובתואר שני במינהל עסקים בקריה האקדמית אונו ללא אישור המל"ג ובניגוד להחלטת מל"ג מיום 10.9.2013 בנושא נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה.

המועצה אימצה את המלצת ועדת המשנה והחליטה לעדכן את החלטתה מיום 7.3.2017 כלהלן:

  1. לראות בחומרה את הפעלת תוכניות הלימודים לתואר ראשון בחינוך וחברה ולתואר שני במינהל עסקים בשפה הערבית,  ללא קבלת אישור המל"ג.
  2. המוסד יוכל לרשום סטודנטים חדשים ולפתוח מחזורי לימוד חדשים, לתוכניות בשפה זרה, רק לאחר ובכפוף לאישור מראש ע"י המל"ג.
  3. נוכח ריבוי ההפרות של המוסד שנדונו בישיבה, לא יובאו לדיון המלצות לאישור פרסום והרשמה של תוכניות לימודים חדשות (שבדיקתן הסתיימה), במל"ג ובוועדות המשנה של המל"ג, עד סוף השנה האזרחית הנוכחית (סוף דצמבר 2017). המוסד ידווח לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה לקראת סיום התקופה על תיקון ההפרות. חידוש הדיונים למתן אישור פרסום והרשמה של תוכניות חדשות יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.