04/07/18

הסבת שבע מלגות מהתוכנית לבתר-דוקטורנטים מצטיינים לתוכנית לדוקטורנטים מצטיינים לבני החברה הערבית – למחזור תשע"ט, ועדכון תקנון

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 4.7.18 הוצגה  המלצת ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית ולבתר-דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית.

ות"ת מפעילה תוכניות להענקת עד 14 מלגות מדי שנה לבתר דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית.

להענקת עד 14 מלגות נוספות מדי שנה לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית.

ועדת ההיגוי מצאה 21 מועמדים ראויים ביותר למלגת דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית לתשע"ט (על אף שהתכנית מעניקה רק 14 מלגות),  ומאידך, מצאה ועדת ההיגוי כי מתוך 14 מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מהמגזר הערבי מומלץ לאשר רק 5 מועמדים לזכיה במלגה.

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי כדלקמן:

  1. ולאשר הענקת 21 מלגות (במקום 14 מלגות) לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית למחזור תשע"ט ללא תוספת תקציבית כלשהיא.
  2. הכספים שיועדו למלגות בתר-דוקטורנטים לבני החברה הערבית ואשר לא מומשו יוסטו לטובת 7 המלגות הנוספות בתכנית המלגות לדוקטורנטים בני החברה הערבית כך שההסטה לא תביא לחריגה ממסגרת התקציב הכוללת לשתי תוכניות המלגות גם יחד.
  3. בשנה הקודמת, (מחזור תשע"ח), אישרה ות"ת המלצה דומה של ועדת ההיגוי הסתבר שהאוניברסיטאות  בישראל עדיין רחוקות מלהגיש   מועמדים  לכל 14 המלגות  האפשריות לבתר- דוקטורט.
  4. ות"ת מחליטה כי בכל מחזור נתון יהיה לוועדת ההיגוי שיקול הדעת להחליט  על תמהיל הזוכים בשתי התכניות והועדה תהיה רשאית להסיט מלגות מתכנית אחת לשניה, בכפוף לכך שלא תהיה חריגה ממסגרת התקציב של שתי התוכניות גם יחד.
  5. ות"ת מחליטה לאשר את עדכון תקנון תוכניות המלגות בהתאם.