11/02/14

הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה – המלצות ועדת המשנה העליונה להסמכה הכרה ורשוי וועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, בעניין דו"ח צוות המומחים להסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה: המלצות עקרוניות

בהמשך להחלטת מל"ג מיום 15.10.2013 בעניין הקמת צוות מומחים בנושא הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה, ובהמשך לדו"ח הצוות שהוצג בפני וועדת המשנה על נספחיו (מצ"ב) בישיבתה מיום 2.2.2014, ובהמשך לשמיעת ערעורי המוסדות (אוניברסיטת  תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת אריאל, המכללה האקדמית צפת, הקריה האקדמית אונו), נציגי אגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו ונציגי התאחדות הסטודנטים הארצית בפני ועדת המשנה אשר גיבשה ביום 11.2.2014 המלצתה הסופית והביאה בפני מל"ג, החליטה מל"ג בישיבתה ביום י"א באדר א' תשע"ד (11.2.2014)  להודות לצוות המומחים על העבודה המקיפה, המקצועית והמאומצת שביצע בנושא, ולאמץ את עקרונות הדו"ח בכל הנוגע להמלצות הרוחביות, ובפרט בנושאים ובשינויים שיפורטו להלן.

 1. קביעת סטנדרט מינימלי להכשרה הקלינית – הסטנדרט המינימלי להכשרה קלינית לסטודנטים לתואר ראשון בפיזיותרפיה, יהיה מחייב ונועד להבטיח שמירה על איכות ההכשרה. הסטנדרט מתבסס בין היתר, על הוראות תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית), התש"ע – 2009:
  א. סטנדרט לחלוקת תכני ההתנסות הקלינית – במסגרת זו מתייחס הצוות לחלוקה ראויה של 960 שעות לפחות להתנסות הקלינית שנקבעו בתקנות בין התחומים: בית חולים אקוטי; מחלקות לשיקום ומחלקות לגריאטריה שיקומית; מכוני חוץ; התנסות ילדים; התנסות בחירה. מוצע כי סטנדרט זה יבחן ויתעדכן מעת לעת ע"י ועדה משותפת למשרד הבריאות, מל"ג ונציגי המוסדות.
  ב. סטנדרט של הדרכה קלינית – במסגרת זו מתייחס הצוות להגדרת מדריך קליני, דרישות קבלה לקורס מדריכים קליניים (המבוצע ע"י המוסדות להשכלה גבוהה), דרישות לסיום קורס ההדרכה.
  ג. קריטריונים למקום התנסות ראוי – לרבות סוג והיקף פעילות הפיזיותרפיה במקום, שעות הפעילות, הכשרת המדריכים, אופן ההדרכה וכד'. יובהר כי תידרש הכרה במקומות התנסות קלינית מראש שתתבצע ע"י משרד הבריאות בהתאם לתקנות. הועדה המתאמת של המוסדות להשכלה גבוהה תמליץ למשרד הבריאות על רשימת המוסדות העונים על הקריטריונים של האקדמיה למקום התנסות ראוי. בכל מקרה קדימות בהכשרה צריכה להינתן למוסדות האקדמיים בישראל עבור סטודנטים ישראלים, בדומה לסדר העדיפות שנקבע לגבי הסטודנטים לרפואה ("דו"ח אנדורן").
  ד. מודל ההדרכה – היחס הראוי בין מס' הסטודנטים למדריך לפי סוגי התמחות.
 2. מנגנון תיאום קבוע – תוקם וועדת קבע משותפת של מתאמות ההדרכה הקליניות בחוגים של כל המוסדות להשכלה גבוהה המקיימים לימודי פיזיותרפיה, בראשות מתחלפת של ראשי החוגים לפיזיותרפיה. כשישה חודשים לפני פתיחת כל שנת לימודים, תבוצע מראש חלוקה מוסכמת של מקומות ההתנסות עבור שנות הלימוד הרלוונטיות, שנמצאו ראויים בהתאם לסטנדרט שנקבע, בין המוסדות על פי כמות הסטודנטים המתחילים שנה א', בכפוף למגבלת המכסות שתקבע לכל מוסד ע"י ות"ת/מל"ג ובכפוף לתוכנית ההוראה. חלוקת המקומות תתבצע בין היתר בהתחשב בפריסה הגיאוגרפית של המוסדות ומגורי הסטודנטים ביחס למקומות ההתנסות, כאשר יעשה מאמץ שסטודנט יופנה למקום התנסות קלינית במרחק שלא יעלה על 60 ק"מ ממקום הלימודים שלו או ממקום מגוריו. חלוקת המקומות וקביעת התשלום האחיד עבור ההתנסות למוסד ולמדריכים יעוגנו לפני פתיחת שנת הלימודים בהסכמים מחייבים ארוכי טווח על מנת להבטיח את ההדרכה לסטודנטים מראש – טרם קבלתם ללימודים. מוצע כי נציג מל"ג ישתתף בדיוני ועדת התיאום האמורה כמשקיף.
 3. המוסדות יפעלו להבטחת רמת הלימודים– בין היתר באמצעות הבטחת רמת הבוגרים ושקיפות בתנאי הקבלה.
 4. הגדלת פוטנציאל ההכשרה – החל מתשע"ה, הכשרת סטודנטים במקצועות הבריאות לרבות בפיזיותרפיה, בהיקף המקסימלי הניתן (ובהתאם לצורך), תהווה תנאי הכרחי לסינוף של בתי חולים ע"י המוסדות להשכלה גבוהה הרלבנטיים
 5. פיקוח ובקרה – יוקם גוף פיקוח ובקרה קבוע בנוגע להכשרה הקלינית בפיזיותרפיה המורכב מנציגי אקדמיה ונציגי משרד הבריאות עליו יוטלו התפקידים המפורטים בדו"ח.
 6. עמידה בתנאים נדרשים לפתיחת מחזורי הלימוד הקרובים בתוכניות קיימות בעלות הסמכה לתואר ראשון בפיזיותרפיה כמפורט בדו"ח (למעט סעיף 8א' להמלצות).
 7. מל"ג קוראת למשרד הבריאות לאמץ את עקרונות הדו"ח, ובפרט הסטנדרט להכשרה קלינית בפיזיותרפיה והצורך בהרחבת היצע מקומות ההכשרה, ולבחון את הכלים ליישום ההמלצות שבמסגרת סמכותו.
 8. בנוסף, מל"ג מעבירה את הדו"ח לדיון בות"ת, בנושאים הרלוונטיים אליה.
 9. מובהר כי מסגרת ההסדרה שמציע הדו"ח לגבי ההכשרה המעשית בתחום הפיזיותרפיה על כל מרכיביה בנויה על בסיס איזונים בין כלי מדיניות, הסדרה ואכיפה שונים המצויים בידיהם של שני הרגולטורים הרלוונטיים, משרד הבריאות ומל"ג/ות"ת, לפיכך יישום הדו"ח דורש מחויבות ושיתוף פעולה בין שני הגופים והדבר מהווה תנאי הכרחי להשגת מטרותיו.
 10. מל"ג ומשרד הבריאות יבחנו מחדש את נושא ההכשרה המעשית במסגרת כלל מקצועות הבריאות בהם נדרשים תואר אקדמי ו/או הכשרה מעשית כחלק מתנאי הרישיון לעיסוק. במסגרת זו יבחן, בין השאר, מבנה הלימודים ביחס לשאלת הכללת ההתנסות המעשית במסגרת התואר, ובהתאם לכך, ולפי הענין, מודל תגמול אחיד ומחייב בין המוסדות להשכלה גבוהה למקומות ההתנסות ולמדריכים אשר יחול על כלל המוסדות המקיימים לימודים בתחומים האמורים.