11/02/14

הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה – המלצות ועדת המשנה העליונה להסמכה הכרה ורשוי וועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, בעניין דו"ח צוות המומחים להסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה: המלצות פרטניות לגבי המוסדות

בהמשך להחלטת מל"ג מיום 15.10.2013 בניין הקמת צוות מומחים בנושא הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה ובהמשך לדו"ח הצוות שהוצג בפני וועדת המשנה על נספחיו (מצ"ב) בישיבתה ביום 2.2.2014, ובהמשך לשמיעת ערעורי המוסדות (אוניברסיטת  תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת אריאל, המכללה האקדמית צפת, הקריה האקדמית אונו), נציגי אגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו ונציגי התאחדות הסטודנטים הארצית, ולאחר עיון בחומר אשר הוגש על ידם לוועדת המשנה, אשר גיבשה ביום 11.2.2014 המלצתה למל"ג, החליטה מל"ג בישיבתה ביום י"א באדר א' תשע"ד (11.2.2014)  להודות לצוות המומחים על העבודה המקיפה, המקצועית והמאומצת שביצע בנושא, ולאמץ את עקרונות הדו"ח בנוגע להמלצות הפרטניות, ובפרט בנושאים ובשינויים שיפורטו להלן.

א.         נוכח הנתונים המפורטים בדו"ח לפיהם ניתן כיום להסתמך רק על הכשרה מעשית ראויה לכ-220 סטודנטים מדי שנה, יצומצם בשיעור כולל של כ- 10% מספר הסטודנטים שיתקבלו לשנה א' בשנת הלימודים הקרובה בחמשת החוגים בעלי הסמכה אקדמית אשר היו קיימים כבר בשנה החולפת (תשע"ג), באופן שכל חוג יוכל לרשום עד 45 סטודנטים לשנה"ל תשע"ה (לאוניברסיטת ת"א עד 90 סטודנטים), ובסך הכל לא יותר מ-270 סטודנטים לשנה א' בתשע"ה. פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ה בחמשת החוגים כאמור תתאפשר באופן מיידי ובכפוף לתנאים כמפורט בדו"ח. יודגש כי מכסה זו תכלול את האוכלוסייה הבדואית והחרדית אשר מומלץ כי המוסדות הרלבנטיים יקדמו הכשרתם במסגרת המכסה. יצוין כי המלצה זו הינה שוויונית ומטרתה, בין היתר, לבסס את התוכניות הנלמדות בפריפריה, במגבלות הקיימות. למען הסר ספק, המוסדות לא יהיו רשאים לקלוט סטודנטים מעבר למכסה שתקבע. הפחתה זו בצירוף נשירה טבעית תבטחנה ירידה משמעותית במספר הסטודנטים שיידרשו להכשרה המעשית וככל הנראה תאפשר הכשרה מעשית ראויה לכלל הסטודנטים שיחלו לימודיהם בתשע"ה ואילך. בכל מקרה הבחינה הפרטנית והאישור של כל תוכנית ותוכנית עבור הסטודנטים לשנה א' תתבצע ע"י גוף הבקרה והביקורת טרם קבלת הסטודנטים. הפחתה זו תישאר על כנה גם בשנות הלימודים הבאות ועד שתוכח הגדלה במספר המקומות הראויים להכשרה מעשית בהתאם להמלצות הצוות.

ב.         באופן דומה, ובמידת הצורך תתבצע בשנה"ל תשע"ו הפחתה נוספת של 10% במכסת הסטודנטים לשנה א' של חמשת המוסדות בעלי הסמכה אקדמית, יחסית למכסת הסטודנטים המופחתת לתשע"ה כמפורט לעיל, זאת על מנת להתכנס באופן הדרגתי ולאחר ההערכות המתאימה למגבלת מקומות ההתנסות הראויים. ההפחתה לתשע"ו תבחן שוב, כך שככל שהועדה המתאמת תיווכח כי קיים גידול ממשי של מקומות להכשרה מעשית וניתן לקלוט סטודנטים נוספים במקומות העומדים בסטנדרט שנקבע, ובכל מקרה בשים לב ליכולת המוסדות להרחיב את ההכשרה ולעמוד בסטנדרטים שנקבעו, תישקל הפחתה זו. יצוין כי בהתאם להערכת אגף התקציבים של ות"ת הפחתה מעבר לכך עלולה לפגוע קשות בהבטחת האיזון התקציבי של כל תוכנית ותוכנית כמתחייב. יודגש כי מאגר מקומות ההתנסות הינו משאב לאומי שעומד לרשות כלל המוסדות המלמדים פיזיותרפיה אשר הקצאתו תתבצע בהתאם לשיקול דעת ענייני ומקצועי.

ג.          לאור הממצאים המפורטים בדו"ח ובנספחיו, ובפרט שינוי הגרסאות התכוף שהציגה הקריה האקדמית אונו ביחס למקומות המיועדים להכשרה המעשית של הסטודנטים, וכן היעדר מקומות התנסות בהיקף וברמה הראויה לכל הסטודנטים לתשע"ד גם על בסיס הגרסה האחרונה שהגיש המוסד שנבחנה על ידי הצוות, ובנוסף לאמור לעיל, אישור הרישום והפתיחה שניתן לתוכנית בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו בהתייחס לרישום סטודנטים חדשים יוקפא באופן זמני, כך שבשלב זה לא יפתח הרישום לסטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ה. המלצה זו נשענת על המצוקה הקשה הקיימת בעת זו בהקצאת סטודנטים להכשרה מעשית ראויה, והחשש הממשי כי תוספת סטודנטים למערך ההתנסויות הקיים תפגע אנושות ביכולת הסטודנטים בתוכניות הקיימות לסיים את לימודיהם כראוי, עובדה אשר היוותה תנאי למתן היתר לקריה האקדמית אונו. בנוסף התברר כי האישור שנתנה המל"ג לקריה האקדמית אונו לפתיחת התוכנית התבסס על פי דו"ח צוות המומחים על מצג שווא לעניין מקומות ההתנסות, אשר אלמלא הוצג כאמור על ידי המכללה סביר כי החלטת המל"ג על פתיחתה של התוכנית כלל לא הייתה מתקבלת.

ד.         בהתאם להחלטת המל"ג בהתייחס לדו"ח "ועדת פיינרו" ולתנאים לבדיקת התוכנית של הקריה האקדמית אונו, בחינה מחדש של ההחלטה על הקפאת הרישום בתוכנית בקריה האקדמית אונו (כאמור בסעיף ג') תתבצע בכפוף ולאחר שיוכח כי אין בה כדי לפגוע בתוכניות הקיימות במוסדות האחרים, לרבות בהתחייבויות של מקומות ההכשרה לתוכניות אלו.

ה.         צוות המומחים המליץ במסגרת הדו"ח כי הסטודנטים שהחלו ללמוד בקריה האקדמית אונו יוכלו להשתלב בחמשת המוסדות האחרים (בעלי ההסמכה האקדמית) במסגרת המכסה המופחתת לתשע"ה כאמור לעיל, כך שיוכלו לסיים את התואר ויובטחו עבורם מקומות התנסות (המוסדות יחויבו לקבלת הסטודנטים ביחס מתאים להיקף פעילות המוסד).

ו.          מאחר וועדת המשנה הביעה דעתה כי גם במקרה של שילוב הסטודנטים בחמשת המוסדות האחרים (בעלי ההסמכה) יהיה עליהם לקלוט סטודנטים אלה במסגרת שנה ב' (ככל שיעמדו בהצלחה בדרישות האקדמיות ובכפוף להשלמות ככל שידרשו), במחזור לימודים זה ובכלל המערכת תיווצר בכל מקרה באופן חד פעמי מצוקה חריגה בשיבוץ למקומות ההתנסות. על כן מל"ג מחליטה בהתאם להמלצת וועדת המשנה לאפשר לקריה האקדמית אונו להגיש תוך חודש ימים תוכנית התנסות מלאה, מפורטת וראויה (לרבות ההתחייבויות ממקומות ההכשרה) ביחס להחלטות המל"ג בנושא ולהמלצות הרוחביות של הצוות כפי שפורטו בדו"ח. על התוכנית שיגיש המוסד להוכיח כי קיימת אפשרות להמשך הכשרת מחזור סטודנטים זה במוסד באופן אשר אינו פוגע במחויבויות מקומות ההכשרה כלפי התוכניות במוסדות האחרים. התוכנית האמורה תועבר ע"י המל"ג לבדיקה חיצונית של מומחה/ים, ובמידה ותמצא כעומדת בכל התנאים שצוינו, יתאפשר המשך הלימודים וכן המשך בדיקת התוכנית לקראת הסמכה למחזור זה. מכל מקום, על חמשת המוסדות המוסמכים להיערך לאפשרות לפיה לא יסתייע בידי הקריה האקדמית אונו לעמוד בתנאים האמורים, ויהיה עליהם לקלוט את הסטודנטים לקראת שנה"ל תשע"ה כאמור.

ז.          מל"ג מוצאת לנכון לחזור על עמדת וועדת המשנה אשר הביעה מחאתה על התנהלות הקריה האקדמית אונו, לרבות בהתייחס לטענות המכפישות בדבר כשירות ועבודת חברי צוות המומחים והיועצים המקצועיים, ובהתייחס למסכת האיומים הכוחנית בה נקטה הקריה האקדמית אונו גם כלפי גורמי מקצוע אשר הופיעו בפני הצוות.