27/09/16

הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה – עדכון

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,   והחליטה כלהלן:

בהמשך להחלטותיה הקודמות בנושא, ולאור המיפוי שהעביר משרד הבריאות ביום 21.1.2016 של מקומות ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה ואשר עומדים באמות המידה, ובהמשך לסיכום הישיבה עם משרד הבריאות מיום 19.6.2016, ולהחלטת ות"ת בנושא מיום 13.7.2016 והמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל מיום 19.7.2016 מחליטה מל"ג כדלקמן:

  1. לרשום בפניה את תוצאות המיפוי שערך משרד הבריאות ואת סיכום הישיבה עימו מיום 19.6.2016.
  2. לאמץ את מיפוי מקומות ההכשרה המלמד כי בשדות הקליניים המפורטים במיפוי שהועבר, ובמספר המדריכים הקיים בזמן המיפוי, לא ניתן להוסיף עוד סטודנטים בפיזיותרפיה (41 סטודנטים למחזור בכל מוסד, למעט 82 בתל אביב).
  3. לפעול בהתאם לסיכום כך שככל שיתקבלו בקשות ממוסדות אקדמיים נוספים, לרבות הגדלת מספרי הסטודנטים במוסדות להם הסמכה כאמור וכן מהקריה האקדמית אונו (הפשרת ההקפאה), לפתוח מסלולי לימוד במקצוע או להוסיף מכסות סטודנטים מעבר למספר מקומות ההכשרה שאישרו במסגרת המיפוי הקיים, עליהם יהיה להצביע על מקומות הכשרה נוספים שאינם באים על חשבון מקומות ההכשרה הקיימים ואשר עומדים באמות המידה להכשרה מעשית. היות ומקומות ההכשרה – השדות הקליניים, הינם משאב לאומי מוגבל, המל"ג בתיאום עם משרד הבריאות יתוו את מפתח חלוקת מקומות ההכשרה בין המוסדות האקדמיים לפי שיקולי תכנון.
  4. לרשום בפניה כי אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית צפת חרגו מהמכסה שנקבעה למספר הסטודנטים וכי בעקבות החריגה, תוקן מרכיב ההוראה של מוסדות אלה והסטודנטים החורגים יופחתו מתקציב המוסדות החל מתקציב תשע"ו.
  5. ככל שתתברר חריגה נוספת במספר הסטודנטים שיתחילו ללמוד בחוגים לפיזיותרפיה בשנה"ל תשע"ו, יחסית למכסה שנקבעה, תטופל חריגה כאמור במסגרת הפחתת התקציב של תשע"ז וכן תובא בפני הוועדה לפיקוח ואכיפה של מל"ג וות"ת לצורך בחינת הטלת סנקציות נוספות.
  6. על פי הנתונים שהתקבלו עד היום לגבי שנה"ל תשע"ו, קיימת חריגה של שישה סטודנטים באוניברסיטת אריאל; 47 במקום 41 סטודנטים. טרם התקבלו נתוני קבלה באוניברסיטאות האחרות. חריגה זו תטופל בהתאם לאמור.
  7. בהמשך להמלצות לעניין הקמת גוף פיקוח ובקרה, נוהל העבודה המשותף שנקבע בין ות"ת/מל"ג לבין משרד הבריאות, בפרט בהתייחס למיפוי מקומות ההכשרה ויישומו, כמו גם הפחתת תקציב המוסדות החורגים והבאת החריגות לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה, מייתר הקמתו של גוף כזה. יישום הנוהל התממש הן במיפוי שנערך על ידי משרד הבריאות, והן באמצעות פיקוח ות"ת ומל"ג על מספרי הסטודנטים. המיפוי שעליו אמון משרד הבריאות יערך בהמשך לפי הצורך, והחלטות ות"ת ומל"ג בנוגע למספר הסטודנטים בפיזיותרפיה יתקבלו ויאכפו בהתאם לו.