15/10/13

הסדרת ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה

בישיבתה ביום ה' בחשון תשע"ד (15.10.2013), ובהמשך לעדכון שנמסר בישיבת מל"ג שהתקיימה ביום 10.9.2013 בנוגע להתפתחויות בנושא ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה, אימצה המל"ג את המלצת ות"ת מיום 9.10.2013, והחליטה כלהלן:
1. למנות צוות מומחים מייעץ מטעם ות"ת/מל"ג ומשרד הבריאות לבחינת ההתנסויות הקליניות בפיזיותרפיה.
חברי הצוות המוצעים הינם:
פרופ' אלי איסקוב – המכון הלאומי לשיקום ע"ש לואיס – יו"ר
ד"ר איזבלה שוורץ – מחלקת השיקום בבי"ח הדסה הר הצופים והאוניברסיטה העברית
פרופ' גד אלון – אוניברסיטת מרילנד, ארה"ב
פרופ' נמרוד רוזן – המחלקה לאורתופדיה בבית חולים העמק והטכניון
פרופ' רות דיקשטיין – פרופ' אמריטוס, אוניברסיטת חיפה
גב' מיכל אופיר מאגף התכנון במל"ג – מרכזת הוועדה
הצוות יתבקש לבחון את מידת קיומם של מקומות ראויים להתנסות קלינית לסטודנטים לתואר ראשון בפיזיותרפיה בישראל, היקפם אל מול צרכי המוסדות והמשק, ופוטנציאל הרחבת מקומות ההכשרה.
במסגרת זו תתבקש התייחסות הצוות, בין היתר, לנושאים הבאים:
• הסטנדרט של מקום הכשרה ראוי להתנסות קלינית לרבות הקריטריונים לקבלת הסמכה להדרכה קלינית;
• תמהיל ההתמחויות הנדרש במהלך ההתנסות הקלינית;
• מודל ההדרכה;
• תמריצים להעסקת מדריכים;
• אופי ההסדר עם מקומות הכשרה;
• כל נושא אחר הנוגע להכשרה המעשית הדורש, לדעת הצוות, התייחסות.
הצוות מתבקש להמליץ על היקף ההכשרה הרצוי של פיזיותרפיסטים במצב הקיים, כפועל יוצא של יישום ההמלצות כאמור לעיל וככל הנדרש בטווח הרחוק, ועל פתרונות אפשריים בנושא.
לצורך עבודת הצוות יועברו אליו הנתונים הגולמיים מהמוסדות להשכלה גבוהה הרלוונטיים וממקומות ההתנסות הקלינית, תוצאות עיבודם ודוחות קודמים בנושא. כמו כן, במידת הצורך יקבל הצוות את חוות דעתם של גורמים מהאקדמיה וממקומות ההתנסות המצויים בנושא, לרבות נציגי הסטודנטים.
2. השלמת עבודת הצוות לרבות הבאת מסקנותיו לדיון והחלטות בות"ת ובמל"ג תעשה טרם רישום סטודנטים חדשים לתואר ראשון בפיזיותרפיה לשנת הלימודים הבאה. מכל מקום, רישום סטודנטים חדשים כאמור יחל לאחר קבלת ההחלטות בנושא ובכפוף להן.
כמו כן עד לסיום התהליך לא תיבדקנה בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר ראשון בפיזיותרפיה.
המל"ג תקיים דיון בנושא לא יאוחר מחודש ינואר 2014.
3. עם השלמת ההליך דלעיל, מבקשות ות"ת ומל"ג מהצוות המקצועי לקדם, בשיתוף משרד הבריאות, הליך לבחינת הסדרת נושא ההתנסות הקלינית גם בתחומים פרא רפואיים אחרים בהם ההתנסות הינה חלק מהתואר.