19/02/14

הסדרת התוכנית להכשרת עתודאים לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים

  1. בהמשך לדיונים שהתקיימו בין הצדדים בנושא הנדון בשנה הנוכחית והחולפת, תכיר ות"ת החל משנה"ל תשע"ד בסטודנטים הלומדים בתכנית "צמרת", לרבות תקצוב לפי תעריפי ההוראה המקובלים בות"ת.
  2. בנוסף לכך, מאשרת ות"ת את הסדרת ההתחשבנות הכספית בין האוניברסיטה העברית לבין משהב"ט בגין שנה"ל תשע"ג בסכום שלא יעלה על כ – 4,600 אלפי ₪, זאת ללא כל תוספת תקציבית מצד ות"ת ובהתאם לסיכום בין האוניברסיטה למשרד הבטחון, זאת במהלך שנת התקציב 2014.
  3. כמו כן, מאשרת ות"ת את הסדרת יתרת ההתחשבנות הכספית בין האוניברסיטה העברית לבין משהב"ט, לאור ההבנה הקיימת בין שני הצדדים, בסכום שלא יעלה על כ – 6,300 אלפי ₪ החל משנת 2017 ואילך, במסגרת הפעלת האופציה להארכת ההסכם הקיים או ככל שלא תופעל האופציה באמצעות הסדר אחר מוסכם בין האוניברסיטה לבין משהב"ט, כל זאת ללא כל תוספת תקציבית מצד ות"ת.
  4. ות"ת מבהירה, כי יישום ההחלטה תהיה בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

א. המצאת נספח להסכם החתום ו/או תיקון ההסכם בנושא בין משהב"ט והאוניברסיטה העברית בירושלים שיאושר ע"י הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת, שיכלול את השינויים לשביעות רצון מל"ג/ות"ת, תוך התייחסות לשימור החופש האקדמי והמנהלי של האוניברסיטה העברית בירושלים ואת סמכויות מל"ג/ות"ת.

ב. תועבר התחייבות ממשרד הביטחון להמשך תקצוב הסטודנטים הלומדים בתכנית עבור כלל העלויות העודפות, מעבר לתעריף ההוראה ובהתאם להסכם שנחתם בנושא בין הצדדים.

ג. יתקבל אישור מל"ג לתכנית, ככל שיידרש.