הסדרת מבנה המוסדות המנהלים של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל

 

  1. בישיבתה ביום 17.6.2014 דנה ות"ת בהארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ובהצעת הסיכום מיום 6.8.2014 המצורפת להחלטה זו כנספח. ות"ת קיבלה דיווח על קבלת מכתבי ההתפטרות של החברים במוסדות המנהלים שחרגו ממגבלת הכהונה, ויו"ר חבר הנאמנים מר צבי פלג, וכן לאחר קבלת טיוטת תקנון חדש של המכללה ואמנה עם אורט ישראל בהתאם.
  2. ות"ת מחליטה לאשר את הצעת הסיכום דלעיל וממליצה למל"ג להאריך בהתאם את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אורט בראודה בשנה, מיום 28.8.2014 ועד ליום 27.8.2015. החלטה זו מותנית בהמשך מימוש כל הנדרש בסיכום דלעיל מצד אורט ישראל והמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.