01/07/15

הסדרת מקומות ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה

בהמשך לדיוניה והחלטותיה בנושא מקומות התנסות מעשית בפיזיותרפיה, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. ות"ת מברכת על סיכום הדיון בנושא, מיום 31.5.15 בין נציגי ות"ת/מל"ג ומשרד הבריאות ובהשתתפות נציגי משרד המשפטים.
  2. בהתאם לסיכום הדיון, הואיל והמיפוי שיבצע משרד הבריאות יושלם רק לקראת ינואר-פברואר 2016 טרם מועד תחילת הרישום לשנת הלימודים העוקבת, מחליטה ות"ת לשמור על הקפאת הסטטוס קוו בתקופת הביניים, בהתייחס למספר הסטודנטים בתחום עד להשלמת כל התהליכים המפורטים בסיכום , כמפורט בהחלטת ות"ת מיום 29.4.15.
  3. בכפוף לאישור בכתב מהגורמים הנוספים הרלוונטיים לנושא, מחליטה ות"ת לאמץ את המלצות הדו"ח בראשות פרופ' מקורי בהתייחס למודל תשלום אחיד למדריכים ולמקומות ההתנסות (סעיפים א' וב' בדו"ח ), ות"ת תפעל ליישומו יחד עם משרד הבריאות.
  4. הנושא יובא בפני המועצה.