16/05/18

הסכם בין-משרדי בנוגע להיערכות אוניברסיטת בן-גוריון לקראת מעבר צה"ל דרומה

ביום 16.5.18 דנה ות"ת ב- הסכם הבין-משרדי בנוגע להיערכות אוניברסיטת בן-גוריון לקראת מעבר צה"ל דרומה. זאת  בהתאם להחלטת הממשלה 2025 ובהתאם להחלטת ות"ת מיום 5.4.17 מחליטה ות"ת לאשר את ההסכם הבינמשרדי המצ"ב להחלטה זו , בהתאם לעקרונות להלן:

1. אוניברסיטת בן גוריון בנגב תתכנן בינוי של 15,000  מ"ר לטובת תשתיות הוראה ומחקר שעיקרם חיזוק תחום ההנדסה והמדעים המדויקים . עלות התכנון מוערכת בכ-5מיליון ₪ .

2. האוניברסיטה אחראית על קליטת 12 חוקרים בעלות מוערכת ב-32.5 מיליון ₪ בשנים תשע"ז – תשע"ט:

 

 

תשע"ט תשע"ח תשע"ז  
5 4 3 מספר אנשי סגל
198 126 72 מספר סטודנטים

 

3. המשאבים עבור הפרויקט הם כלהלן:

א. משרד האוצר וות"ת מתוך התכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה – 15 מלש"ח .

ב. ות"ת – 15 מלש"ח  – 14 מיליון ₪ הם בהתאם להחלטת ות"ת מיום 5.4.17 , הפער בסך 1 מיליון ₪ מתוך הרזרבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר, ההקצבה משמשת בין היתר לציוד קליטת סגל ושרוג מעבדות .

ג. משרד הביטחון – 10 מלש"ח .

ד. אוניברסיטת בן-גוריון –15 מלש"ח .

4. המשרדים יעבירו את התקציב לות"ת , העברת התקציב מות"ת לאוניברסיטה תתבצע בהתאם לקצב הביצוע בפועל של הפרויקט אשר עליו תדווח האוניברסיטה לות"ת, ובכפוף להעברת תקציב משרד הביטחון לות"ת. במידת הצורך, תבחן ות"ת את האפשרות להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מקדמה בגובה של עד %40 להנעת הפרויקט, ובלבד שהמוסד עמד בכל התנאים המופיעים בסיכום. לא עמד המוסד בגיוס אנשי הסגל או בקליטת מספר הסטודנטים כמתוכנן, יועברו הכספים למוסד באופן יחסי בהתאם לשיעור העמידה ביעד.