20/05/20

הסכם פשרה בין המכללה האקדמית אורט בראודה לאורט ישראל

בישיבתה מיום 20.05.2020 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לאשר למכללה לחתום על הסכם הפשרה בינה לבין אורט ישראל לסיום כל המחלוקות ביניהם (מצ"ב טיוטת ההסכם).

בהתבסס על הנתונים שהעבירה המכללה ולאור התייחסות אגף התקצוב המתבססת על התכנית הכלכלית שהציגה המכללה לעמידה בכל ההתחייבויות על פי ההסכם לרבות גיוס תרומות שיסייעו בקידום הפיתוח הפיסי של המכללה, מחליטה ות"ת, כי אין מניעה תקציבית לחתימה על הסכם פשרה בכפוף לקיום תנאים הבאים:

1. השטח המערבי יהיה בחכירת משנה של מכללה אקדמית מעיריית כרמיאל ולאורט ישראל לא יהיה צד בעניין זה, לרבות בעלות מלאה על מבנה EM.

2. פינוי השטחים על-ידי המכללה האקדמית בשטח המזרחי יהיה בשני שלבים:

א. בנייניםB,D עד לתקופה של 4 שנים במהלכם המכללה האקדמית תשכור מבנים אלו.

ב. בניינים L,EF,M עד לתקופה של 10 שנים במהלכם המכללה האקדמית תשכור מבנים אלו.

 

3. לשם ההתחשבנות הסופית נקבע כי כל צד יקנה את חלקו בהתאם לשימוש בתשתיות בהתאם לחוות דעת של שמאי, אופן ההתחשבנות הסופית יהיה כמפורט בטבלה להלן:

אורט אורט מכללה אקדמית
דמי השכירות המהוונים של מבנים בשטח המזרחי (EF, L, M), בתוספת מע"מ דמי שכירות מהוונים של השטחים בבניין EM בתוספת מע"מ
דמי שכירות מהוונים של מבנה D בשטח המזרחי, בתוספת מע"מ סכום השיפוי עבור רכישת מבנים בשטח המזרחי על-ידי אורט (M, L, D, B) כולל מע"מ
תשלום המכללה האקדמית  

 

4. המוסד יעביר הצהרה הכוללת שיפעל כלהלן:

1) המוסד נדרש להעמיד את מלוא העודף התקציבי (בהתאם לאפשרות א' או אפשרות ב') בקרן ייעודית לטובת בינוי עתידי.

2) המוסד יפעל בתיאום עם הצוות המקצועי בות"ת להקצות לקרן הייעודית תוספת של 3 מיליוני ₪ עד 5 מיליוני ₪ עודפים כל שנה, החל מהשנה השנייה להסכם.

3) כיוון שמדובר בבינוי של קמפוס חדש ההקצבה לסעיף שדרוג תשתיות הוראה ישמרו למוסד ויוסטו לטובת בינוי מבני אקדמיה.

5. שינוי סעיף ההתחשבנות בהסכם הפשרה כך שיאפשר את פריסת תשלומי השכירות על פני 10 שנים (לפי אפשרות א' או ב').

6. סעיף 8.6 להסכם הפשרה ינוסח כדלקמן: "עם ובכפיפה להתקיימות כל התנאים המתלים, הצדדים להסכם ו/או כל מי מטעמם, מוותרים על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המל"ג/ות"ת או כל מי מטעמן, בכל עניין הנוגע למכללת בראודה ו/או להליכים המשפטיים שבסעיף 8.4 לעיל.

7. המכללה האקדמית תקים קרן ייעודית לבינוי אליה יופנו העודפים השוטפים כל שנה, וכן תדווח לגבי אופן ההיערכות לבינוי עתידי. במידה והצוות המקצועי יראה כי יש מקום להיערך לתכנית חלופית כגון: שכירת מבנים מחוץ לקמפוס או אי פתיחת תכניות לימוד או היערכות כלשהי, הנושא יובא לות"ת באופן מיידי.

8. המכללה האקדמית תעביר את חוות דעת השמאית לעיון הצוות המקצועי בות"ת טרם חתימה על הסכם הפשרה.

9. המכללה האקדמית תאשר את התכנית האסטרטגית כלכלית בוועד המנהל של המכללה.