24/09/19

הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון (LL.B.) במשפטים למסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 11.8.2019 בעניין הנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' מיכל טמיר ופרופ' יובל שני על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון (LL.B.) במשפטים.