12/02/19

הסמכה זמנית ומותנית לחצי שנה, עד יולי 2019, להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) למסלול העל-יסודי למחזורים אשר סיימו לימודיהם בלבד לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח הוועדה אשר עסק בתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה" של אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך ובכלל זה בסוגיה העקרונית הנוגעת להכשרת מורים למערכת החינוך הישראלית על בסיס לימודים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם ישראלים, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאור העובדה כי המכללה קיבלה סטודנטים שלא עמדו בתנאי הקבלה שנקבעו לשנה"ל תשע"ט, להסמיך את המכללה להעניק תואר מוסמך בהוראה (M.Teach) במסלול העל-יסודי לתקופה של חצי שנה בלבד, עד יולי 2019, למחזורים אשר החלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ז ותשע"ח בלבד.
  3. על מנת לדון בהמשך ההסמכה הזמנית לתקופה של שנתיים, ולאפשר פתיחה של מחזורים חדשים בתוכנית, על המכללה להציג בפני הוועדה המקצועית:
    א. עמידה בתנאי הקבלה של מחזור הלימודים שהחל לימודיו בתשע"ט לפיהם, בין היתר, כל בעלי תואר מחו"ל עם אישורי שקילה מהגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל ותעודת בגרות לא בשפה העברית יחויבו במבחן ידע בדיסציפלינה, בחינת ידע בלשון עברית (בחינת יע"ל) בציון 100 ובנוסף במבחן כניסה (מט"ח) בשפה הערבית (במסלול להכשרת מורים ייעודיים לדוברי ערבית) בציון 75 או בציון 85 להוראת שפה וספרות ערבית .
    ב. מבחנים בידע הדיסציפלינארי שהמכללה מקיימת – שאלונים ומחברות בחינה פתורות.
  4.  לא תינתן אפשרות לחרוג מעבר למכסה של 10% שלא עומדים בתנאי הקבלה.
  5.  לאור חשיבות הנושא, להמשיך את הדיון בסוגיה העקרונית הנוגעת להכשרת מורים למערכת החינוך הישראלית על בסיס לימודים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם ישראלים, והבעייתיות הנובעת מכך, ולקיים בהקדם דיון בנושא זה יחד עם משרד החינוך.