18/07/17

הסמכה זמנית ומותנית למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני לסטודנטים במחזורים הקיימים (אשר נמצאים בשלביה השונים של כתיבת התזה)

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' אברהם קלוגר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה על המלצותיו:

א.         להסמיך את המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני לסטודנטים שהחלו בעבודת התזה (בכל שלביה).

ב.         לאור העובדה כי במוסד חסרה תשתית אקדמית מחקרית מספקת להמשך קיומה של התוכנית המחקרית, לא לאפשר פתיחת מחזורים חדשים לתוכנית זו.

  1. עם הגשת כל התזות, התוכנית לתואר שני בייעוץ ארגוני עם תזה תיסגר.
  2. על המוסד לדווח למל"ג עם סגירת התוכנית.