23/07/13

הסמכה זמנית לחצי שנה (עד ינואר 2014) למכללת חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתוכנית הלימודים בחינוך מיוחד (21-6)

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך בחצי שנה (עד ינואר 2014) את ההסמכה של מכללת חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" B.Ed.) דו-חוגי בתוכנית הלימודים בחינוך מיוחד (21-6).
  2. עד תחילת סמסטר ב' של שנה"ל תשע"ד, ועדת המעקב מתבקשת להגיש את המלצותיה למל"ג באשר להארכת ההסמכה של מכללת חמדת הדרום להעניק את התואר בתוכנית הלימודים הנ"ל.