23/07/13

הסמכה זמנית למחזור הבוגרים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי ארץ ישראל, שיסיים לימודיו בשנה"ל תשע"ג, במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, ובהסתמך על דו"ח הוועדה של המועצה להשכלה גבוהה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (.B.A) בלימודי ארץ ישראל היא מחליטה כלהלן:

  1. להעניק למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן הסמכה זמנית למחזור הבוגרים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי ארץ ישראל שיסיים לימודיו בשנה"ל תשע"ג.
  2. על המכללה לקיים את הלימודים לתואר ראשון במתכונת לימודים רגילה, מלאה, רציפה ומתמשכת במשך שלושה ימים בשבוע לפחות, על פני 3 שנים, ומכל מקום על פני תקופה שלא תעלה על 6 שנים.
  3. על המכללה להפסיק לאלתר קיומו של מסלול לומדים עובדים ולהעביר את כל הלומדים בתוכנית, ללא יוצא מן הכלל, למתכונת לימודים רגילה, מלאה, רציפה ומתמשכת במשך שלושה ימים בשבוע לפחות.
  4. על המכללה להמציא המסמכים הרלוונטיים בדבר אישור משרד החינוך על קיום המכינה הייעודית למדעי החברה והרוח.
  5. תנאי לחידוש ההסמכה הנו קיום נהלי המל"ג כלשונם.