26/06/18

הסמכה זמנית, למשך שלוש שנים, עד מאי 2021, להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה במערכות תבוניות של אפקה המכללה האקדמית להנדסה תל-אביב

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' עירד בן גל ופרופ' מרק לסט על עבודתם ועל חוות הדעת שלהם.
  2. להעניק לאפקה המכללה האקדמית להנדסה תל-אביב הסמכה זמנית, למשך שלוש שנים (עד מאי 2021), להעניק תואר שני ללא תזה במערכות תבוניות.
  3. לקראת תום התקופה של ההסמכה הזמנית המוסד ידווח למל"ג על עמידתו ביישום כל המלצות הסוקרים, ובפרט:

א.         גיבוש הסגל האקדמי של התוכנית וחיזוקו, כך שרוב חברי הסגל הליבתי בתוכנית יעסקו בתחום של מערכות תבוניות ויהיו פעילים בו מחקרית, לרבות פרסומים בכתבי עת וכנסים בינלאומיים.

ב.         הגדלת תשתיות המחקר הייחודיות לתלמידי התוכנית (מעבדות, שרתים, שירותי ענן וכד').