11/04/19

הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד אפריל 2022) להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בכלכלה יישומית למכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.3.2019 בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים,  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' דן פלד ופרופ' בני בנטל, על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולהעניק הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד אפריל 2022) לתוכנית תואר שני (M.A.) ללא תזה  בכלכלה יישומית של המכללה האקדמית אשקלון.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה יש לשוב ולבדוק את תוכנית הלימודים בהתייחס להערות שעלו בדוחות הסוקרים.