28/06/16

הסמכה זמנית לשלוש שנים, עד יולי 2019 , להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד חוגי – במדעי החיים למכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' ברכה רגר על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית אחווה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי החיים לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2019). לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית ולקראת שלב ההסמכה הקבועה, תעביר כנהוג המכללה דו"ח התקדמות, אשר ייבחן על ידי שני סוקרים (בהתאם לנוהל המנחה מתי יש לפנות לסוקרים ומתי יש למנות ועדה).
  3. על המוסד לעמוד בתנאי הקבלה שאושרו להם בעת פתיחת התוכנית ולהקפיד כי מספר החריגים בתנאי הקבלה לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים לתוכנית.
  4. בהתאם לאמור, על המוסד להקפיד לקיים את לימודי ההשלמה לפני הלימודים האקדמיים לתואר ולא במהלכם.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".