18/06/19

הסמכה זמנית לשלוש שנים, עד יוני 2022, להעניק תואר ראשון (B.EM.S.) ברפואת חירום למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' יהושע שמר על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
2. להסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.EM.S) ברפואת חירום למשך שלוש שנים (עד יוני 2022) (תוקף ההסמכה מותנה בתוקף ההכרה במוסד).
3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, לרבות יישום המלצות הוועדה משלב ההסמכה הזמנית.
4. על המוסד לפעול להגדלת מספרי הסטודנטים.
5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 ועודכנה ביום 13.11.2018, בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".