10/01/17

הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד ינואר 2020) למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה – שפות

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' חנה עזר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד ינואר 2020) את המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה-שפות.
  3. על המכללה להקפיד ולהבהיר שיתקבלו לתוכנית רק מועמדים שבמסגרת התואר הראשון שלהם למדו התמחות באחת השפות הנלמדות בתוכנית, ויש להם תעודת הוראה בהן. הלימודים במקבץ השפתי יהיו בהתאם לתחום ההתמחות של הסטודנט.
  4. לקראת תום שלוש השנים תעביר המכללה דו"ח התפתחות שיכלול, בין היתר, את הפרטים האלה:

א.         רשימה של הקורסים הנלמדים לעומת אלו שאושרו לקראת אישור הפתיחה של התוכנית;

ב.         רשימה של עבודות הגמר של המחזור האחרון כולל שם המנחה והציון שקיבלה כל עבודה;

ג.          חתכי קבלה ופרופיל סטודנטים בשלוש השנים האחרונות ובחלוקה לשלושת מוקדי השפות;

ד.         לאור העובדה שמדובר בתוכנית העוסקת בשלוש שפות, נדרש פירוט על אופן חלוקת ההוראה בשפות השונות (כלומר, באילו שפות מלמדים וההתניות להוראה בשפה זו או אחרת), וכיצד מעודדת הנהלת התוכנית את הרב לשוניות של הסטודנט הערבי (כגון סוג התמיכה הלשונית שמקבל הסטודנט).

  1. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".