10/06/14

הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד מאי 2017) למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מיוחד

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת       המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד מאי 2017) את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (Ed.) בחינוך מיוחד.
  3. על המכללה לפועל בהתאם להערות הוועדה שעלו בעקבות ביקורה במכללה עד לסוף שנה"ל תשע"ד.
  4. יש להעלות את תנאי הקבלה המתייחס לציון הממוצע בתואר הראשון, ל-85.
  5. בסוף הסמסטר הראשון של שנה"ל תשע"ה, תעביר המכללה רשימה של פרויקטי גמר, מהם תבחרנה חברות הוועדה את הפרויקטים בהם תרצנה לעיין.