04/03/14

הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד מרץ 2017) למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בכלכלה יישומית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' בני בנטל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה לתקופה של שלוש שנים, עד מרץ 2017, להעניק תואר שני (M.A.) בכלכלה יישומית.
  3. לקראת חידוש ההסמכה, יש לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית הלימודים על כל היבטיה.