24/03/15

הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד מרץ 2018) למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בלימודי תיירות

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות אשר דנה בדו"ח שהגישה הוועדה המלווה בעניין הסמכת המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון  במתכונת דו-חוגית בלימודי תיירות.  חברי תת-ועדת המשנה שמעו את נציגי המוסד ואת פרופ' נעם שובל, יו"ר הוועדה המלווה. בהמשך להתחייבות שהציגו נציגי המוסד כי  פרופ' חיים נוי, איש סגל בכיר בתחום, ילמד במשרה מלאה בתוכנית הלימודים החל משנה"ל תשע"ו, ובהמשך לאישורו של פרופ' נעם שובל כי צירופו של פרופ' חיים נוי מהווה מענה ראוי לדרישות הוועדה בנוגע לסגל ההוראה, אימצה המועצה להשכלה גבוהה  את המלצת תת-ועדת המשנה והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' נעם שובל על עבודתה המקצועית.
  2. בהסתמך על התחייבות המוסד בדבר גיוסו של פרופ' חיים נוי לתוכנית הלימודים ובכפוף לכך, להסמיך לשלוש שנים (דהיינו, עד מרץ 2018) את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון במתכונת דו חוגית בתיירות .
  3. יועץ אקדמי בכיר מתחום התיירות ימשיך ללוות את תוכנית הלימודים בשנים הבאות. המל"ג ממליצה כי פרופ' פליישר תמשיך בליווי זה.
  4. החלטה זו מותנית וכפופה לגיוסו בפועל של פרופ' נוי לחבר סגל במכללה האקדמית אשקלון במשרה מלאה. ככל שפרופ' נוי לא יצטרף לסגל ההוראה וכן אם יחול שינוי בנוגע להיקף העסקתו במוסד או במידת מעורבותו בתוכנית, על המכללה לדווח על כך לאלתר למל"ג ולהפסיק מידית לרשום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים.