11/02/14

הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד פברואר 2017) לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך, להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראה ולמידה

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נירה חטיבה על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של 3 שנים (עד פברואר 2017) את אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed) ללא תזה בהוראה ולמידה.
  3. על המכללה להתייחס למכתב הערות הוועדה שנשלח אליה ביום 23.12.2013, לא יאוחר מיום 31.3.2014.
  4. בסוף שנה"ל תשע"ד תעביר המכללה לעיונה של הוועדה דוגמאות של פרויקטי הגמר של מחזורים נוספים.
  5. לוועדה המלווה יתווסף כחבר ד"ר חוסיין חמזה מהמכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה.