23/07/13

הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד תמוז תשע"ו, יולי 2016), למכללת שאנן להעניק תואר שני (M.Ed.) ב'הוראת אנגלית כשפה זרה בעידן הדיגיטלי'

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד תמוז תשע"ו, יולי 2016) את מכללת שאנן להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת אנגלית כשפה זרה בעידן הדיגיטלי.
  2. במהלך התקופה, מתבקשת המכללה כלהלן:
  • א. לפעול לטיפוחם של חברי סגל צעירים שיהוו את ליבת הסגל העתידית של התוכנית.
  • ב. לתת מקום רחב יותר בתוכנית לנושא הרב לשוניות.
  • ג. עד דצמבר 2013, תעביר המכללה דוגמאות לפרויקטים של סטודנטים בתוכנית.