23/07/13

הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד תמוז תשע"ו, יולי 2016), לקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני במשפטים LL.M.

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדה המלווה בראשות פרופ' עמנואל גרוס, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את המלצת הוועדה המלווה ומחליטה לאשר לקריה האקדמית אונו הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד תמוז תשע"ו, יולי 2016) להעניק תואר שני (LL.M.) במשפטים, ללא תזה.
  3. המל"ג מבקשת מהוועדה המלווה שבחנה את התוכנית עד לשלב ההסמכה, להמשיך לעקוב אחר התוכנית במהלך תקופת ההסמכה הזמנית, בכדי לוודא עמידה בקריטריונים האקדמיים המהותיים, שצוינו בגוף הדו"ח.
  4. כאמור, המלצה זו עוסקת במתן הסמכה זמנית לתואר שני במשפטים במסלול ללא תזה בלבד. המסלול עם תזה צריך להיבדק בנפרד, בבוא העת.
  5. לקראת שלב ההסמכה הקבועה, תבחן ועדת המעקב אם ניתן יהא לאשר הסמכה קבועה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני (LL.M.) במשפטים ללא תזה, לאור עמידת המוסד בתנאים שנקבעו לתוכנית.