23/07/13

הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד תמוז תשע"ו, יולי 2016), למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אביעד רז על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות למשך שלוש שנים, דהיינו עד יולי 2016.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.