16/10/18

הסמכה זמנית לשנה, עד אוקטובר 2019, למחזורים הקיימים ללא רישום סטודנטים חדשים בתוכנית הלימודים לתואר שני ב"ייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך" המתקיימת בקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא מחליטה להעניק לתוכנית בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך הסמכה זמנית עד אוקטובר 2019, וזאת בהתאם לדיווחי המוסד כי הסטודנטים שלומדים בתוכנית זו ישלימו את לימודיהם.  בהתאם להחלטת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה מיום 24.4.2018,  לתוכנית זו לא ניתן יהיה לרשום סטודנטים חדשים.