16/09/14

הסמכה זמנית לשנה (שניה) עד יולי 2015 למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תוכנה

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' הוגו גוטרמן על המלצותיה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) בהנדסת תוכנה בשנה אחת, דהיינו עד יולי 2015. ההסמכה הזמנית בתוקף כל עוד למוסד יש הכרה.
  3. הארכת ההסמכה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
  4. לקראת מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן, תיבדק הפעילות המחקרית של חברי הסגל על ידי ועדת המשנה.