22/07/14

הסמכה זמנית לשנתיים למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בקידום נוער בסיכון ובמצוקה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יוחנן ווזנר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של שנתיים את המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בקידום נוער בסיכון.
  3. הוועדה שתלווה את המכללה תבדוק במהלך תקופה זו את הנושאים הבאים:

א.         עבודות ובחינות שהגישו סטודנטים

ב.         התפלגות ציונים

ג.          תנאי קבלה לתוכנית