10/06/14

הסמכה זמנית לשנתיים (עד יוני 2016) למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' רוני לידור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר את בקשת המכללה ולשנות את שם התוכנית ל: "חינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון".
  3. להסמיך לתקופה של שנתיים את המכללה לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון.
  4. הקורס "שיטות מחקר כמותניות", אינו ברמה המתאימה לתוכנית לתואר שני וכולל נושאים שנלמדו בתואר ראשון. יש להרחיבו ל-2 ש"ש ולמנות איש אקדמיה בכיר ללמד            אותו.
  5. מומלץ להעביר את סדנת פרויקט הגמר לסמסטר ב' של שנה א', על מנת שלסטודנטים יהיו מספיק כלים להתמודד עם כתיבת הפרויקט כבר מתחילת שנה ב'.
  6. הוועדה בראשותו של פרופ' רוני לידור תמשיך ללוות את המכללה לקראת ההסמכה הקבועה.