11/02/14

הסמכה זמנית לשנתיים (עד ינואר 2016) למכללת חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מדעי

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נאוה בן-צבי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את מכללת חמדת הדרום לתקופה של שנתיים (עד ינואר 2016) להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מדעי.
  3. לא לאשר את בקשת המכללה לכלול במניין שעות התוכנית את הפרויקט ולהקדיש לו 2 ש"ש. הסיבות שהציגה המכללה אינן מהוות הצדקה להחרגה.
  4. עד סוף שנה"ל תשע"ה, תעביר המכללה מספר פרויקטי גמר ודו"ח התקדמות לעיונה של הוועדה.
  5. הוועדה המלווה בראשותה של פרופ' נאוה בן-צבי תמשיך ללוות את המכללה לקראת מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן.