20/03/18

הסמכה זמנית לשנתיים (עד מרץ 2020) להעניק תואר שני (M.S.W.) ללא תזה בעבודה סוציאלית למכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם.
  2. להעניק הסמכה זמנית לתקופה של שנתיים (עד מרץ 2020) למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר שני (M.S.W.) ללא תזה בעבודה סוציאלית.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה יש לשוב ולבדוק את תוכנית הלימודים בהתייחס להערות שעלו בדוחות הסוקרים.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"