11/02/14

הסמכה זמנית לשנתיים, עד תום שנה"ל תשע"ו (יולי 2016) למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במקרא, במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשותה של פרופ' יאירה אמית על עבודתה המאומצת והדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את "גורדון המכללה האקדמית לחינוך" להעניק "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במקרא במסלול העל-יסודי (ז'-י').
  3. להעניק את ההסמכה הנ"ל למשך שנתיים, עד תום שנה"ל תשע"ו (יולי 2016), כאשר בתום כל שנה (תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו) תתבקש המכללה להגיש דו"ח התפתחות של התוכנית, למען ניתן יהיה לבחון את השינויים וההתפתחויות שחלו בה תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח זה ובחילופי המכתבים בין ועדת הבדיקה למכללה (בפרט שני מכתבים אחרונים ששלחה הוועדה למכללה מיום 11.11.2013 ומיום 23.12.2013) והכוללים נושאים כגון: רציונל התוכנית, מבנה התוכנית, בחינות בתוכנית הלימודים, מנגנוני ניהול בתוכנית ותכני קורסים, ההתנסות המעשית והדרכתה, עיבוי מצאי הספרייה.
  4. בנוסף ולקראת סיום שנה"ל תשע"ד, תבקש ועדת  הבדיקה לקבל לעיונה עבודות סמינריוניות של סטודנטים בחוג (עם הערות המורה). כמו כן, הוועדה מעוניינת לקבל גם דוגמאות של פרויקטים בהוראת מקרא.
  5. בתום התקופה ולאחר עיון בחומרים שנזכרו בסעיפים ב' ו-ג', תגיש ועדת הבדיקה למל"ג את חוות דעתה המסכמת אודות תוכנית הלימודים.