23/07/13

הסמכה זמנית לשנתיים (עד תמוז תשע"ה, יולי 2015) של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ללא תזה (M.B.T.) בלימודי מיסים בעסקים

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות הבודק את תוכנית הלימודים על עבודתו ועל מתן חוות דעתו.
  2. לאמץ את המלצת הצוות ולהעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה (M.B.T.) במיסים בעסקים, לתקופה של שנתיים, דהיינו עד תמוז תשע"ד (יולי 2015).
  3. לקראת חידוש ההסמכה, יש לבדוק את עיבוי סגל ההוראה, תוך תשומת לב לכך שבמצבת הסגל יהיו חברי סגל אקדמי בכירים במשרה תקנית בתוכנית הלימודים.