23/07/13

הסמכה זמנית לשנתיים (עד תמוז תשע"ה, יולי 2015) לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנויות המסך

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה להאריך את ההסמכה של בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנויות המסך בשנתיים נוספות, עד תמוז תשע"ה, יולי 2015..  על בצלאל לפעול לחיזוק החולשות בתוכנית, כפי שהועלו על ידי סוקר ב' בחוות דעתו. לקראת תום תקופת ההסמכה יבדקו כלל הנושאים המועלים בחוות דעתו של סוקר ב'.