22/12/15

הסמכה זמנית לתקופה של ארבע שנים (עד דצמבר 2019) למכללת אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת מתמטיקה ומדעים לביה"ס היסודי

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' רוחמה אבן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של ארבע שנים את מכללת אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת המתמטיקה והמדעים לביה"ס היסודי.
  3. על המכללה להקפיד כי חברי סגל שקיבלו את התואר השלישי לפני מספר שנים ושאינם פעילים מחקרית, לא ילמדו קורסים ולא ינחו סטודנטים ללא חבר סגל נוסף. בנוסף, חברי סגל שקיבלו לאחרונה את התואר השלישי ואין להם ניסיון מחקרי מעבר לכך, לא יוכלו להנחות סטודנטים ללא חבר סגל נוסף.
  4. בסוף שנה"ל תשע"ז תעביר המכללה דו"ח התפתחות שיכלול, בין היתר, פירוט על עבודת הגמר הנדרשת: מי הנחה את העבודות, כיצד התבצעה ההנחיה, מי היו השופטים. לדו"ח ההתקדמות יצורפו גם דוגמאות לעבודות גמר, כולל המחוונים.
  5. דו"ח ההתקדמות שיוגש בסוף שנה"ל תשע"ז יכלול את תוכניות הלימודים החל משנת תשע"ו.
  6. לקראת תום 4 שנים תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לעבודות גמר יישומיות ולעבודות גמר יישומיות מורחבות.
  7. הוועדה בראשותה של פרופ' רוחמה אבן תמשיך ללוות את המכללה לקראת ההסמכה הקבועה.
  8. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
  9. המכללה תעביר לוועדת המשנה עד לישיבתה הבאה ביום 12.1.2016 הבהרה לעניין החרגה מדרישות הסיום לתואר (עמ' 17 בדו"ח ההתקדמות).