06/03/18

הסמכה זמנית לתקופה של שנתיים (עד חודש מרץ 2020) להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה במתכונת דו-חוגית (ואי פתיחת רישום לסטודנטים חדשים בתוכנית הלימודים במתכונת החד-חוגית) במכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם וחוות דעתם.
  2. להעניק הסמכה זמנית לשנתיים למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון
    • בכלכלה במתכונת דו-חוגית. לקראת תום תקופת ההסמכה המוסד יתבקש להגיש תוכנית לפיתוח הסגל האקדמי בתוכנית.
  3. להאריך את ההסמכה רק לסטודנטים הקיימים הלומדים בתוכנית הלימודים במתכונת
    • חד-חוגית בכלכלה ולא לאפשר את פתיחת התוכנית למחזורי לימוד חדשים.