10/02/15

הסמכה זמנית עד יולי 2016 למכללה האקדמית לחברה ואמנויות להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול בדרמה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בתנועה ובמחול; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית

בהמשך להחלטת המל"ג מיום 20.1.15 בעניין מתן הכרה זמנית למכללה האקדמית לחברה ואמנויות והסמכה זמנית להעניק תואר שני בארבע תוכניות הטיפול, בישיבתה ביום 10.2.15 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחינוך, הוראה, מדעי הרוח ואומנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אדיר כהן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להעניק ל'מכללה האקדמית לחברה ואמנויות' הסמכה זמנית להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול בדרמה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול  בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בתנועה ובמחול; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית; וזאת עד יולי 2016.
  3. בתוכנית 'טיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית' – יש לחדד ולהתמקד בתחום המיומנויות להתערבות טיפולית באוכלוסיות וגילאים שונים (הן בתוכנים והן ברשימות הקריאה) ובאיכותם של החומרים המשמשים לטיפול.
  4. על המוסד להעלות את ציון המינימום במעבר משנה לשנה וציון סיום התואר ל-80 לפחות, כמקובל בתוכניות דומות.
  5. על המוסד לעדכן את ועדת המשנה על פתיחתה/אי פתיחתה של תוכנית הלימודים 'טיפול באמצעות אמנויות-טיפול בדרמה'.
  6. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדקנה התוכניות בשנית.
  7. הוועדה המלווה תמשיך לכהן כוועדת מעקב, ותבחן את התקדמות המכללה בנושאים שונים.
  8. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".