22/07/14

הסמכה זמנית עד תום מועד ההכרה הזמנית למכללה האקדמית להנדסה "אורט בראודה" להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים" (B.Sc.) במתמטיקה שימושית במתכונת לימודים חד-חוגית

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על חוות דעתם ועל עבודתם עד כה.
  2. להאריך את ההסמכה למכללה האקדמית להנדסה "אורט בראודה" להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים" (B.Sc.) במתמטיקה שימושית – במתכונת לימודים חד-חוגית, עד תום מועד ההכרה הזמנית במכללה.