10/06/14

הסמכה זמנית (עשירית) לשנתיים (עד יוני 2016) למכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' שאול לדני על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך את הסמכת המכללה האקדמית להנדסה בירושלים ע"ש עזריאלי להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול לתקופה של שנתיים, דהיינו עד יוני 2016.
  3. עד סוף שנת תשע"ה, על המכללה לדווח לוועדת המשנה על העמדת ראש מחלקה בדרגת מרצה בכיר לפחות אשר מגיע מתחומי הליבה בהנדסת תעשיה וניהול ופעיל מבחינה מחקרית.
  4. על המכללה לפעול בהתאם להחלטת המל"ג מיום  14.2.2014 בעניין "אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה".