28/10/14

הסמכה זמנית (ראשונה), הכפופה לתקופת ההכרה הזמנית, למרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) במערכות מידע ניהוליות

בישיבתה ביום ד' בחשון תשע"ה (28.10.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המרכז ללימודים אקדמיים אור-יהודה לקבל הסמכה זמנית ראשונה להעניק תואר ראשון (B.A.) במערכות מידע ניהוליות, והחליטה כלהלן:

 1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
 2. להסמיך את המרכז ללימודים אקדמיים אור-יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) במערכות מידע ניהוליות לתקופה זמנית של שנתיים, כלומר עד אוקטובר 2016.
 3. לאמץ את ההמלצות והתניות הוועדה המלווה בעניין בקשת המרכז ללימודים אקדמיים ע"פ התנאים הבאים:
  א. בדיקת מצבת הסגל בעוד כשנה, קרי אוקטובר 2015, על פי הקריטריונים הבאים:
  – אי-הסתמכות על מורים מן החוץ ומרצים זוטרים לגביהם אין התחייבות כלשהי להמשכיות;
  – הגדרת תפקידי חברי הסגל הבכירים בהוראת מקצועות הליבה, תוך התמקדות בסגל הפנים.
  ב. מניעת ריבוי סטודנטים בסמינריונים ויצירת מנגנון לניהולם באופן תקין.
  ג. עמידה במתווה המל"ג לתוכניות לתואר ראשון במערכות מידע.
 4. לפני תום תקופת ההסמכה הזמנית, יעביר המוסד דו"ח לוועדה המלווה, על ביצוע התיקונים בתוכנית.
 5. תקופה ההסמכה הזמנית כפופה לתקופת ההכרה הזמנית במוסד
 6. ההחלטה זו כפופה להחלטת מל"ג מתאריך 22.7.2014 בדבר "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות הניתנות למוסדות להשכלה גבוהה".