01/07/14

הסמכה זמנית (ראשונה כתואר "בוגר במדעים -B.Sc. לאחר התואר B.Tech) לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2017) למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת בניין

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות של פרופ' סם פרידמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון את המרת התואר המוענק על ידה בהנדסת בניין מ-B.Tech. ל-B.Sc..
  3. להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת בניין לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יולי 2017.
  4. על הקורסים היישומיים בתחום קרקע (מקצועות ה"גיאו") להילמד על ידי מהנדס בעל רקע בתחום ועל כן, על המכללה לגייס מהנדס בעל רקע בתחום.
  5. כתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית על ידי ועדה מלווה.